KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Tel: 034-314-814
e-mail: vlatka.lipkom@gmail.com

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 od 3. svibnja 2018. godine, Lipkom d.o.o., Ivana Mažuranića 81, OIB 33175359761, MBS: 030169730 (dalje u tekstu: Lipkom d.o.o.) zastupano po  direktoru Marijan Strganac je dana 24. svibnja 2018. godine sljedeću

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

LIPKOM d.o.o.  za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo

1. UVODNE ODREDBE

Lipkom d.o.o. ulaže velike napore kako bi osigurao primjerenu sigurnost osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje u sklopu svog poslovanja. Podatke savjesno štiti od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa ili obrade istih. Lipkom d.o.o. postupa u skladu sa svim svojim mogućnostima kako bi na primjeren i prihvatljiv način, dokazao da:

 1. Je uskladio svoje poslovanje s Uredbom i zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka;
 2. Vrši zakonitu obradu svih osobnih podataka i ostvaruje sva prava ispitanika sukladno Uredbi i zakonskoj regulativi u području zaštite osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka pojedinačno;
 3. Vrši savjestan, redovan i kontinuirani nadzor nad svakom vrstom obrade osobnih podataka.

Članak 1.

Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je opći akt koji propisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Lipkom d.o.o. Politika osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. Navedeno se dodatno osigurava kroz ostale interne akte i odluke iz područja zaštite osobnih podataka. Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.

Članak 2.

Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika, klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba čiji se osobnih podaci obrađuju. Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar tvrtke, osim u slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca. Politikom se definiraju osnovna opća načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima, kao i zakonskim propisima te najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. Cilj Politike je uspostaviti jasne i primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera, suradnika i drugih osoba čiji se osobni podaci obrađuju (dalje: Ispitanici) na način koji je javno dostupan u cilju kako bi svi ispitanici na primjeren način bili upoznati s načinom postupanja s osobnim podacima.

Članak 3.

Odredbi ove Politike moraju se pridržavati svi zaposlenici Lipkom d.o.o. koji su uključeni u proces prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima. Lipkom d.o.o. dužan je  u svom poslovanju, kao i prilikom obrade osobnih podataka, osigurati pridržavanje propisanih načela obrade podataka. Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka, osim u slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

2. POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 4.

Osobni podatak – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (,,ispitanik”).

lspitanik – osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao sto su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili vise čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podatka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao sto su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Povjerljivost – svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim subjektima.

Integritet – svojstvo informacija (podataka) i procesa da nisu neovlašteno ili nepredviđeno mijenjani.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, koja obraduje osobne podatke u ime voditelja obrade.  

Nadzorno tijelo – neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe (AZOP).

Treće strane –fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osoba koja je ovlaštena za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojom on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Povreda osobnih podataka – kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Pseudonimizacija – obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

3. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

 Lipkom d.o.o. obrađuje osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 1. Zakonito i pošteno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Lipkom d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Lipkom d.o.o. će ponekad ispitanike morati pitati i za neke osobne podatke koji nisu potrebni za ostvarenje konkretne usluge, no Zakonom su obvezni za prikupljanje.
 2. 2. Transparentno – Likom d.o.o. će osigurati transparentnost obrada osobnih podataka te će, sukladno Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i zakonitosti obrade i sl. kroz ovu Politiku, ali i kroz druge kanale koji će biti dostupni ispitanicima. Lipkom d.o.o.  će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, biti upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 3. Uz ograničenje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, osim ako postoje druge obrade koje su uvjetovane zakonom ili su neophodne za kvalitetno isporučivanje same usluge.
 4. Uz smanjenje količine podataka – Lipkom d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono sto je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 5. Točnost – Lipkom d.o.o. osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni, što znači da se treba poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Primjenu ovog načela osigurava se kroz uspostavu redovite kontrole, ali i kroz otvoren proces komunikacije s ispitanicima. Lipkom d.o.o. osigurava primjenu ovog načela na način da je uspostavio redovite kontrole i nadzor nad obradom osobnih podataka, ali i transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.
 6. Uz ograničenje pohrane – Lipkom d.o.o. osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti i dulje, ali za to mora postojati jasna svrha, uz postojanja dobrovoljne privole Ispitanika, koju može u svakom trenutku na jednostavan način povući, zbog zakonske obveze (npr. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima) ili legitimnog interesa (npr. u slučaju sudskog spora).
 7. Cjelovitost i povjerljivost –Lipkom d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 Sukladno navedenim načelima, podacima ispitanika pristupat će zaposlenici ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima.

 • Naziv i sadržaj zbirke-osobni podaci koji su predmet obrade
 • Mjesto pohrane
 • Razdoblje aktivne i pasivne obrade
 • Točno mjesto i način obrade
 • Prosljeđivanje trećim stranama
 • Voditelj predmetne zbirke
 • Osobe ovlaštene za pristup zbirci
 • Način ostvarivanja načela 1.zakonitost 2. poštenost 3. transparentnost 4. ograničavanje svrhe 5. smanjena količina podataka 6.točnost, 7.ograničenje pohrane, 8. cjelovitost i povjerljivost 9. pouzdanost za predmetnu zbirku
 • Način ostvarivanje prava ispitanika za predmetnu zbirku: 1. pravo na informiranost 2. pravo na pristup podacima 3. pravo na ispravak 4. pravo na brisanje 5. pravo na ograničenje obrade 6. pravo na prigovor
 • Sve poduzete mjere za usklađivanje sa zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka za predmetnu zbirku
 • Procjenu rizika mogućeg neovlaštenog korištenja premetne zbirke i sljedivost postupanja u slučaju incidenta.

4. ZAKONITOST OBRADE

Članak 6.

Osobne podatke ispitanika Lipkom d.o.o. drži  njihovim vlasništvom te se prema njima na takav način i odnosi. U skladu s prednje navedenim, a ako su u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku, poštujući određene uvjete i zakonitosti, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za pružanje pojedine usluge. Ukoliko ipak ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka, Lipkom d.o.o. neće biti u mogućnosti pružiti uslugu.

Slijedom navedenog, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen minimalno jedan od navedenih uvjeta:

 1. obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.
 2. obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Lipkom d.o.o. u odnosu na važeće zakonske propise prema kojima je dužan postupati.
 3. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Lipkom d.o.o. ili treće strane – osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih 9 podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Kao legitimnim interesom Lipkom d.o.o. drži obrade koje služe kako bi se poboljšao proces unaprjeđenje poslovanja, te u korist rješavanja sudskih sporova;
 4. ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha – privola mora biti dokaziva i dobrovoljna, napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu (povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i davanje privole).
 5. obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 6. obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. Svaka organizacijska jedinica unutar Lipkom d.o.o. dužna je identificirati zakonitost za svaku obradu koja je u njihovoj poslovnoj domeni.

5. PRAVA ISPITANIKA

Članak 7.

Lipkom d.o.o. je svjestan kako su osobni podaci ispitanika njegovo vlasništvo i ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka. Lipkom d.o.o.  iste podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitosti obrade.

Članak 8.

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Lipkom d.o.o. će pružiti sljedeće informacije:

 • identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
 • legitimne interese,
 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 • ako postoji, namjera prijenosa osobnih podataka trećim zemljama,
 • razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 • prava vezana uz privole,
 • potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka,
 • prava ispitanika definiranih Uredbom,
 • izvor osobnih podataka u slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika.

Članak 9.

Lipkom. obrađuje osobne podatke sukladno pravima ispitanika definiranim u Uredbi, a koji se poglavito odnose na:

 1. Pravo na brisanje (,,pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Lipkom d.o.o. ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 2. osobni podaci vise nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 3. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 4. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Lipkom d.o.o za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka,
 5. osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 6. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.
 7. Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju Ii se njegovi osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, koji se točno podaci obrađuju, gdje se obrađuju, tko ih obrađuje, pristup osobnim podacima, svrsi obrade, podatke o zbirci osobnih podataka u kojoj se predmetni podatak pohranjuje,
 8. Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Lipkom d.o.o.
 9. Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U takvom slučaju Lipkom d.o.o. više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a sve posebno vodeći računa o usklađenosti s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske
 10. Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da:
 • osporava točnost osobnih podataka,
 • smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,
 • u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze Ii legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Članak 10.

 lspitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od prava navedenih u članku 9. ove Politike. Informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, Lipkom d.o.o.  će na zahtjev ispitanika pružiti u roku mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko Lipkom d.o.o, uslijed objektivnih okolnosti, nije u mogućnosti pružiti tražene podatke u prednje navedenom roku, izvijestit će ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio sukladno traženom te dostaviti podatke u najkraćem mogućem roku, a koji ne može biti duži od tri (3) mjeseca od dana predaje zahtjeva.

6. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

Lipkom d.o.o.  ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca, osim u slučaju ako je isto u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom kojom se uređuje poslovanje djelatnosti Lipkom d.o.o.. Posebnu zaštitu ostvaruju osobni podaci djece mlađe od šesnaest godina jer su manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka

7. POSLOVNI KORISNICI – OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 12.

Lipkom d.o.o.  prikuplja, obrađuje i dijeli podatke o poslovnim korisnicima koji uključuju osobne podatke poslovnih korisnika i povezanih osoba u skladu sa zakonitostima iz članka 6. ove Politike. Poslovni korisnici mogu biti pravne osobe, tijelo državne vlasti, jedinica lokalne ili područne samouprave te njihova tijela, udruga i društvo, kao i svaka fizička osoba koja djeluje unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja. U kontekstu ove Politike, povezane osobe s poslovnim korisnikom mogu biti fizičke osobe čije je osobne podatke poslovni korisnik dao Lipkom d.o.o. na korištenje za svrhe uspostave i održavanja poslovnog odnosa.

Članak 13.

Lipkom d.o.o. može podijeliti podatke o poslovnim korisnicima koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik uz zadovoljenje zakonitosti obrada iz članka 5. i 6. ove Politike, a povezanih sa Načelima i zakonitostima obrade, i to u odnosu na: Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske, ministarstvima, jedinicama lokale i područne samouprave te tijelima koji su ovlašteni za reviziju i nadzor poslovanja.

8. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Članak 14.

Lipkom d.o.o. je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka. Njegova je odgovornost da se unutar Lipkom d.o.o.  primjenjuje zakonska regulativa u području zaštite osobnih podataka, Politika zaštite osobnih podataka koji definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika te da vrši savjetovanje, redovan i kontinuirani nadzor nad obradom osobnih podataka vodeći evidenciju o istome.  Službenik za zaštitu osobnih podataka je na primjeren način i pravodobno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. Sudjeluje u procesima koji se odnose na upravljanje promjenama i projektima što mu omogućuje pravovremeni pristup informacijama. Službenik za zaštitu osobnih podataka izravno odgovara Upravi  i obvezan je s tajnošću i povjerljivošću obavljati svoje poslove. Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje:

 • informiranje i savjetovanje Uprave te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Europske unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka;
 • praćenje i nadziranje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Europske Unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka i Politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade;
 • nadziranje implementacije politike upravljanja i upravljanje zbirkama osobnih podataka,
 • vođenje evidencije nadzora obrade osobnih podataka i poduzetih mjera
 • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja;
 • suradnju s nadzornim tijelom;
 • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 15.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u svrhu osiguranja svoje neovisnosti ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća. Službenik za zaštitu osobnih podataka je u odnosu na ispitanike zadužen za:

 • ostvarivanje kontakta s ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava povezana s obradom osobnih podataka i ostalih prava iz Uredbe,
 • zaprimanje upita i informacija vezanih uz zaštitu osobnih podataka te uz obradu istih,
 • zaprimanje prigovora i ostvarivanje ostalih prava vezano uz zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su vlatka@lipik.hr.

9. OBVEZE VODITELJA OBRADE ZA PROCJENU UČINKA OBRADE NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 16.

Ukoliko je vjerojatno da će neka vrsta obrade, zbog svoje prirode, opsega, konteksta i svrhe, prouzrokovati visok rizik za prava i slobode ispitanika, Lipkom d.o.o. će prije takve obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka, ako je u ulozi voditelja obrade. Navedena procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade  koji predstavljaju slične visoke rizike, a Lipkom d.o.o., prema potrebi, provesti i procjenu učinka na sve aktivne obrade.

Članak 17.

 Procjena učinka sadrži minimalno:

 • sustavan opis predviđenih postupaka obrade i svrha obrade, uključujući legitimni interes Lipkom d.o.o.;
 • procjenu nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama;
 • procjenu rizika za prava i slobode ispitanika;
 • mjere predviđene za rješavanje problema rizika, što uključuje zaštitne mjere, sigurnosne mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje sukladnosti s Uredbom, uzimajući u obzir prava i legitimne interese ispitanika i drugih uključenih osoba.

10. POVREDA SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA (INCIDENTI)

Članak 18.

Lipkom d.o.o. poduzima odgovarajuće procesne i tehnološke mjere kako bi zaštito osobne podatke ispitanika. Zaposlenici imaju dužnost i obvezu obavijestiti odgovorne osobe, u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka Lipkom d.o.o. će incident prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo. Lipkom d.o.o.  će u slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. lznimno, Lipkom d.o.o. neće obavijestiti ispitanike u slučaju povreda osobnih podataka ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Lipkom d.o.o. je poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, kao što je enkripcija;
 • Lipkom d.o.o. je poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika;
 • Obavještavanje ispitanika bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Lipkom d.o.o. će putem javne obavijesti ili na sličan, jednako djelotvoran način, obavijestiti ispitanike.

11. PRAVO NA PRITUŽBU

Članak 19.

lspitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da Lipkom d.o.o. krši njegova prava definirana Uredbom i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

 12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Tel: 034-314-814
e-mail: vlatka.lipkom@gmail.com

Direktor
Marijan Strganac ing.građ.