OpisBroj otpadaVrsta otpada
Problematični otpad20 01 13*otpadala
Problematični otpad20 01 14*kiseline
Problematični otpad20 01 15*lužine
Problematični otpad20 01 17*fotografske kemikalije
Problematični otpad20 01 19*pesticidi
Problematični otpad20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
Problematični otpad20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
Problematični otpad20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
Problematični otpad20 01 27*boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne stvari
Problematični otpad20 01 29*deterdženti koji sadrže opasne tvari
Problematični otpad20 01 31*citotoksici i citostatici
Problematični otpad20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
Problematični otpad20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
Problematični otpad20 01 37*drvo koje sadrži opasne stvari
Problematični otpad16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
Problematični otpad15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
Problematični otpad15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
Otpadni materijal15 01 01papirna i kartonska ambalaža
Otpadni materijal20 01 01papir i karton
Otpadni metal15 01 04metalna ambalaža
Otpadni metal20 01 40metali
Otpadno staklo15 01 07staklena ambalaža
Otpadno staklo20 01 02staklo
Otpadna plastika15 01 02plastična ambalaža
Otpadna plastika20 01 39plastika
Otpadni tekstil15 01 10odjeća
Otpadni tekstil20 01 11tekstil
Krupni otpad20 03 07glomazni otpad
Jestiva ulja i masti20 01 25jestiva ulja i masti
Boje20 01 28boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pd 20 01 27*
Deterdženti20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
Lijekovi20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
Baterije i akumulatori20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
Električna i elektronička oprema20 01 36odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
Građevni otpad17 06 01*izolacijski materijali
Građevni otpad17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
Građevni otpad17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
Građevni otpad17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima