Reciklažo dvorište

Prema čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

U 2015. godini izgrađeno je reciklažno dvorište u Poduzetničkojo zoni u Lipiku te otvoreno za korisnike 2016. godine.

Izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 100%, a gradnja i opremanje RD-a sufinancirali su EU sredstvima 80%), a preostali dio 20%) sredstvima JLS.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta rješava se problem zbrinjavanja problematičnog otpada iz domaćinstava (kiselina, lužina, kemikalija, ulja i masti, boja, baterija i akumulatora s opasnim svojstvima, ambalaže onečišćene opasnim tvarima i sl.) te posebnih kategorija otpada (građevinskog otpada, automobilskih guma, ambalažnog otpada, elektroničkog i električnog otpada, otpadnog tekstila, odjeće i obuće i sl.) smanjit će se količina otpada na odlagalištu i divljim odlagalištima, maksimalno će iskoristiti vrijedna svojstva otpada te se smanjiti iskorištavanje prirodnih resursa.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/20140/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 14/20144/20)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje (pdf.)